Navigace

Obsah

 

Organizace provozu MŠ od 25. 5. 2020

po dobu trvání epidemiologického opatření

                                              

1. Provoz mateřské školy

6,30 – 16,00 hodin

zamykání budovy v ranních hodinách v 8,15 !!!!

shromažďování rodičů v areálu a budově školy je omezeno

při doprovodu dítěte do MŠ je nutné dodržovat 2 metrové odstupy

zákaz nošení hraček z domova

výměna lůžkovin 1x týdně

prázdninový provoz dle rozhodnutí rodičů na schůzkách v 9/2019

(+ tel. ověření dne 7.5. 2020)

 

2. V prostorách mateřské školy

dítě doprovází do MŠ pouze 1 zákonný zástupce s povinností zakrýt ústa a nos

(v roušce)

 

do budovy vstupuje -

dítě se zákonným zástupcem tak, aby v šatně byl vždy 1 zákonný zástupce a 1 dítě,

v přízemí použije zákonný zástupce dezinfekci na ruce

zákonný zástupce odevzdá při 1. příchodu do MŠ Čestné prohlášení, které se nachází

ke stažení viz.níže, nebo jej zák. zástupce obdrží u učitelek na třídě      

 cestne_prohlaseni.pdf (268.76 kB)   

 

 3. Ranní předávání dětí učitelkám

 do MŠ přicházejí děti zcela zdravé – bez rýmy, teploty atd.

 po přezutí dítěte a vstupu do třídy –

 bude dítěti změřena tělesná teplota (tolerance 37,4 C)

 neprodleně si dítě důkladně umyje ruce vodou a tekutým dezinfekčním mýdlem

 osuší ruce jednorázovou papírovou utěrkou

    

 4. Školní aktivity

 jsou nastaveny dle výchovně vzdělávacího programu

 veškeré aktivity budou organizovány pouze v areálu MŠ, co nejvíce venku (zahrada)

 děti budou vedeny k častému mytí a dezinfekci rukou

    

 5. Školní stravování

 zajišťuje ŠJ v běžné podobě

 zvýšenou měrou budou dodržována běžná hygienická pravidla dle sanitačního řádu

 před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce běžným způsobem a dezinfekcí

 

 6. Omlouvání dětí

 pro přihlášené děti od 25. 5. 2020 – platí omlouvání běžným způsobem

 rodičům, kteří si ponechají dítě v domácí péči bude odpuštěna platba školného

 povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno, děti jsou automaticky

 omluveny

 

 7. Vymezení rizikových skupin zaměstnanců a dětí

 zaměstnanci – viz zápisy z porad v době epidemiologie

 děti – čestné prohlášení zákonných zástupců

  

 8. Postup při podezření na možné příznaky COVID-19

 učitelky

 upozorní zákonného zástupce

 ohlásí telefonicky podezření na KHS tel: 377 155 111

    

     

                          

 V Losiné 18. 5 2020                                                                                      Holečková Ivana

                                                                                                                         Ředitelka MŠ  

 

Vyvěšeno: 18.5. 2020

Autor: Holečková Ivana  

 

 

-------------------------------------------------------------

 

 

Výsledky zápisu do MŠ Losiná pro školní rok 2020 - 2021

Přijaté děti - dle přiděleného registračnního čísla

6

2

15

11

17

10

8

5

4

12

---------------------------

Nepřijaté děti

13

7

14

16

9

1

3

19  - cizí spádová oblast

18  - cizí spádová oblast

 

Vyvěšeno: 18. 5. 2020

Sejmuto: 18.6. 2020

 

Autor: Holečková Ivana, ředitelka MŠ

 

-------------------------------------------------------------

 

OZNÁMENÍ

MŠ Losiná oznamuje,

 

že plánuje znovuoteřvení předškolního zařízení dne 25.5. 2020 za určitých hygienických a bezpečnostních podmínek na základě doporučení nadřízených orgánů.

 

Zákonní zástupci budou telefonicky kontaktováni, zda májí zájem

o znovuotevření MŠ.

 

Výzva rodičům na základě doporučení OŠMT

Vážení rodiče,

z důvodu ochrany zdraví dětí i zaměstnanců a v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem byly více než 2 měsíce mateřské školy uzavřené. Bylo to pro Vás jistě náročné období, ale přineslo Vám i nečekanou příležitost věnovat se Vašim dětem v maximální možné míře. Za pochopení přijatých opatření v této mimořádné situaci Vám děkujeme.

Vláda ČR již začala rozvolňovat mimořádná opatření i v oblasti školství a město proto dalo souhlas ředitelkám mateřských škol s otevřením jejich zařízení ve stejný čas, jako se otevírají základní školy.

Při otevření je nutné dodržet řadu organizačních, hygienických a bezpečnostních pokynů a celý provoz MŠ bude v mimořádném režimu. V MŠ pracují zaměstnanci, kteří stále patří do rizikové skupiny osob, většinou z důvodu věku nebo jiných chronických zdravotních obtíží. Všechny tyto skutečnosti nás vedou k prosbě vůči Vám. Určitě budeme v tomto mimořádném režimu pečovat o Vaše děti a budeme zajišťovat provoz našich MŠ, ale potřebujeme k tomu snížit počet dětí v jednotlivých třídách.

Prosíme Vás, abyste zvážili všechny faktory, včetně těch rizikových, a rozhodli o nutnosti účasti dítěte v mateřské škole. Samozřejmě pokud jste ve složité situaci z pohledu pracovního vytížení, ekonomického či sociálního postavení, bude pro Vás MŠ fungovat až do konce června. Informace týkající se prázdninového provozu budou zveřejněny na webu školy.

V případě, že si ponecháte dítě v domácí péči, bude Vám samozřejmě odpuštěna platba školného. Stejně tak povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno a děti jsou automaticky omluveny.

V případě nástupu Vašeho dítěte do MŠ bude nutné vyplnit čestné prohlášení, které je ke stažení viz:níže

Dále bude nutné dodržovat mimořádná hygienická a bezpečnostní opatření MŠ, která budou stanovena a zveřejněna na stránkách MŠ, nástěnkách a podobně.

 

Děkujeme Vám za pochopení a zvážení možnosti pomoci nám při zmenšení dětských kolektivů v MŠ.

 

Kolektiv zaměstnanců MŠ

 

Čestné prohlášení ke stažení zde:

cestne_prohlaseni.pdf (268.76 kB)

 

Autor: Holečková Ivana, řed.MŠ

Vyvěšeno: 6.5.2020 ve 14,30 hod.

Sejmuto: 30.6. 2020

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

M a t e ř s k á      š k o l a     L  o s i n á,

okres Plzeň – město, příspěvková organizace

 

U P O Z O R N Ě N Í

 

Upozorňujeme rodiče,

 

nebudou tolerovány pozdní příchody dětí do MŠ, budova se bude uzamykat dle Školního V – 01/9 – odstavec:11a, to znamená:

 

příchody do MŠ se zákonným zástupcem do 8,00 hodin

odchod zákonného zástupce do 8,15 hodin

8,15 uzamykání budovy

 

                                                                                                               Holečková Ivana                                                                                                                              ředitelka MŠ             

         

 

Vyvěšeno: 2. 9. 2019

   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            

Vážení rodiče,

 

v rámci bezpečnosti Vašich prosíme ZAVÍRAT  DVEŘE

 

 * od vchodů do budovy

 - stačí jen lehce zavřít ( není potřeba s dveřmi bouchat),      asi během 5 sekund dojde k automatickému uzamčení

 * klapky  na vratech a vrátkách

 

  Děkujeme

 

 

Věk dítěte k 1. 9/2015

Přijato ANO  x NE

-----------------------------------------

 

4.10

 

                                                                                                         

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme zákonné zástupce - rodiče na provozní dobu MŠ, která je:

6,30 hodin - 16,00 hodin

Tímto žádáme rodiče aby si zajistili vyzvedávání svých dětí z MŠ včas.

 

Často se stává, že rodiče vyzvedávají své děti po 16 hodině.